ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΕΚΕ – ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Γιατί η αγορά δεσμεύθηκε στην εφαρμογή ενός «κοινωνικού» μνημονίου;
1. Υποχρέωση δημοσίευσης μη οικονομικών στοιχείων: Ν. 4403/2016 - Ποιους αφορά – Μελλοντικές προκλήσεις – Πιθανά πρόστιμα - Γιατί πρέπει να ενημερωθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
2. GDPR – Νέο πλαίσιο – Έλεγχοι και πρόστιμα - Πιστοποίηση DPO
3. Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Υπευθυνότητα: Οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Δ.Σ. στο πλαίσιο της διαφάνειας, της συνέπειας και της λογοδοσίας
4. Οι προκλήσεις συμμόρφωσης και ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΚΕ – ΣΤΟΧΟΙ: Η Ατζέντα 2030 και το Εθνικό Πλαίσιο εφαρμογής - Πώς οι στρατηγικές ΕΚΕ δημιουργούν μια win-win σχέση με την κοινωνία;
5. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
6. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κινητοποίηση για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το Εθνικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η ατζέντα, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για την Ελλάδα
7. Πώς γίνεται η σύνδεση των Απολογισμών ΕΚΕ με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
8. Ποια είναι τα νέα πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης – Διαδικασία μετάβασης - Σύνταξη Απολογισμών - Εκπαίδευση - Πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης - Ρόλος συμβουλευτικών επιχειρήσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΕΚΕ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Δημόσιος και Iδιωτικός Τομέας - Ποιοι τομείς στην Ελλάδα της κρίσης έχουν περισσότερο ανάγκη δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας;
9. Δράσεις επιχειρήσεων συμπληρωματικές των δημόσιων υπηρεσιών - Ενδύσεις στον τομέα της υγείας - Πρωτοβουλίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στήριξη των startups
10. Η ΕΚΕ στον Δημόσιο τομέα - Δημόσιες επιχειρήσεις πρότυπα - Κίνητρα και αντικίνητρα
11. Τι προσφέρει ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη
12. Οι συμπράξεις – Το case study του προσφυγικού
13. Περιβάλλον – Υποδομές ανακύκλωσης – Οικολογικό αποτύπωμα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΕΚΕ – ΗΘΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ποιοι πρωτοπορούν επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη;
14. Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις
15. Πώς προωθεί το Χρηματιστήριο τη βιώσιμη χρηματοδότηση
16. Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
17. Η πρακτική της EBRD - Αγορά, πολιτικές και νέα προϊόντα
ROUNDUP

Οι καλές πρακτικές συναντούν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι εταιρείες συνδέουν τις πρακτικές τους με συγκεκριμένους Στόχους.